نمایش نوار ابزار

مدیران‌ارشد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

مدیران مستقل

معاونت نظارت بر شرکت‌ها

معاونت مالی، پشتیبانی و توسعه سرمایه‌های انسانی

معاونت سرمایه گذاری و اقتصادی

سرپرست

عظیم قلی زاده

سرپرست حراست

تلفن:  ۲۶۶۵۳۴۵۱

sm@atsabaco.com

سرپرست

سرپرست

معاون

نظارت بر شرکت‌ها

تلفن:  ۲۶۶۵۳۳۶۷

dcs@atsabaco.com

حمزه کریمی

معاون مالی

پشتیبانی وتوسعه سرمایه‌های انسانی

تلفن:  ۲۶۶۵۳۴۶۲

میرمحمد سیدهاشمی

معاون

سرمایه گذاری و اقتصادی

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۱۲

سرپرست

مهدی آزادواری

سرپرست حوزه مدیرعامل

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۶۹

dc@atsabaco.com

هومن رنجبر

مدیر برنامه بودجه

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۸۷

bm@atsabaco.com

حسین پورخدایی

مدیر اداری و منابع انسانی

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۸۰۲

hram@atsabaco.com

سرپرست

سرپرست

مدیر بررسی‌های اقتصادی و تامین منابع

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۱۲

esm@atsabaco.com

نجف محمودی

مدیرارتباطات و اموربین‌الملل

تلفن: ۲۶۶۵۳۱۰۲

iacm@atsabaco.com

مینا کیوان‌ راد

مدیر نظارت بر شرکتها

تلفن: ۲۶۶۵۳۲۶۶

dsac@atsabaco.com

مدیرامورمالی و حسابداری

علیرضا کام دل

مدیرامورمالی و حسابداری

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۹۴

fam@atsabaco.com

ستانه مهمان نواز

مدیر فناوری اطلاعات

تلفن: ۲۶۶۵۲۵۹۵

itm@atsabaco.com

الیاس رمضانی

سرپرست امورمجامع

تلفن: ۲۶۶۵۳۳۶۲

رویا درخشانی

مدیر بازار بورس

تلفن: ۲۶۶۵۳۴۱۲

csm@atsabaco.com

بازدید: ۴۲۲۵