نمایش نوار ابزار

اعضای هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

ولی آذروش

مدیرعامل و نائب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت‌سرمایه گذاری‌آتیه‌صبا

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

۰۲۱-۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک : Ceo@atsabaco.com

علی بخشایش

رئیس هیأت‌مدیره شرکت‌سرمایه گذاری‌آتیه‌صبا

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

۰۲۱-۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک : bakhshayesh@atsabaco.com

علیرضا برادران

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

۰۲۱-۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک :

baradaran@atsabaco.com

علیرضا بیگدلی آذری

عضوهیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

۰۲۱-۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک :

bigdeliazari@atsabaco.com

علی‌محمد علیخان‌زاده

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

۰۲۱-۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک :

alikhanzadeh@atsabaco.com

www.alikhanzadeh.com

بازدید: ۳۹۵۲